Pretraživanje nekretnina

62 Stanovi
20 Kuće
11 Zemljišta
Nalazite se ovdje : Naslovnica arrow Makarska Nekretnine arrow Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja
OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSREDOVANJA
AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINA „MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS D.O.O.“
Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za nekretnine MAKARSKA
NEKRETNINE-ATRIUM PLUS D.O.O (u daljnjem tekstu: Posrednik) i Nalogodavca (fizičke ili pravne
osobe, u daljnjem tekstu: Nalogodavac) Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje
da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije za nekretnine Perla nekretnine
d.o.o.
Članak 2.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:
- Posrednik u prometu nekretnina je MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS D.O.O, koji ispunjava
uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u
prometu nekretninama.
- Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata
posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).
- Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču
povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je
predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
- Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani
ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i
drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
- Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi
pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu:
Treća osoba).
- Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.
- Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na
površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
PONUDA
Članak 3.

Ponuda se temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane Nalogodavca.
Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već
prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje, te da za takve slučajeve posrednik
ne snosi bilo kakvu odgovornost.
Ponude i obavijesti primatelj (Nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše
pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je primatelj ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez
odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili
preporučenim pismom.
UGOVOR O POSREDOVANJU
Članak 4.

Ugovorom o posredovanju obvezuje se Posrednik dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu koja bi s
njim pregovarala o sklapanju ugovora o kupoprodaji, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti mu
određenu posredničku naknadu, ako ugovor o kupoprodaji bude sklopljen. Ugovor o posredovanju (u
daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između Posrednika i Nalogodavca. U posredničkom
ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine.
Sklapanjem ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama
uvjeta poslovanja Agencije za nekretnine MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS D.O.O
OBAVEZE POSREDNIKA
Članak 5.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje obavljati osobito
sljedeće:nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine, pribaviti i izvršiti uvid u
isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini, obaviti
potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način
te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje
prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane
troškove,omogućiti pregled nekretnina,posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja
ugovora, ako se na to posebno obvezao,
čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu
podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje, ako
je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s
propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,obavijestiti Nalogodavca o svim
okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,

upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN
87/08).
Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o
pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s
drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno
odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine; organizirao
susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje
pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine. Smatra se da je posredovanje
obavljeno i u slučaju da je ugovor sklopljen sa članovima obitelji kupca kojeg je doveo posrednik ili sa
poduzećem u kojem ta osoba ima utjecaj. Smatra se da je posredovanje obavljeno i u slučaju da
nakon isteka ili raskida ugovora o posredovanju u naredna 12 mjeseci sklopi pravni posao koji je
posljedica posrednikova djelovanja za vrijeme trajanja ugovora.
OBVEZE NALOGODAVCA
Članak 6.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje obavljati osobito
sljedeće:
obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne
podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno
uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o
ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,
dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo
stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i
neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
dati Posredniku pisanu suglasnost drugoga bračnog, odnosno izvanbračnog druga s ovjerom potpisa
kod javnog bilježnika, sukladno Obiteljskom zakonu NN103/15,
dati Posredniku na uvid energetski certifikat, odnosno isti izraditi u slučaju da se prodaje nekretnina
za koju je potreban sukladno Zakonu o gradnji NN 153/13, 20/17,
osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje
nekretnine,
obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis
nekretnine i cijenu,
nakon sklapanja predugovora, isplatiti Posredniku Naknadu,
nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove
posredovanja,

obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio
posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom
koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu,
ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom
posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene Naknade.
Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke
bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

POSREDNIČKA NAKNADA
Članak 7.

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada dogovorena ugovorom o posredovanju (u
daljnjem tekstu: naknada). Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu određenu
ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno
nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe.
Naknada se isplaćuje agenciji u trenutku potpisivanja Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji
nekretnine dviju ugovornih strana, odnosno nakon uplate prvog iznosa na ime kupovine.
Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i
iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina.
Agencija može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se
unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s
kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a
kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina
koja je predmet posredovanja.
Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, obitelj nalogodavca, ili
poduzeće na koje ta osoba ima utjecaj zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je
agencija nalogodavca dovela u vezu.
Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik
dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene Naknade.
PRESTANAK UGOVORA
Članak 8.

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako
u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje ugovorne strane. Ako
ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o
posredovanju sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više
puta produžiti. Ugovor se otkazuje u pisanom obliku.
Nalogodavac i Posrednik dužni su jedan drugome otkazati Ugovor o posredovanju najkasnije 15
(petnaest) dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ukoliko ne žele nastaviti ugovorni odnos
posredovanja, ali pod uvjetom da u trenutku otkazivanja ugovora nisu u tijeku pregovori sa trećom
osobom u svrhu sklapanja pravnog posla o posredovanoj nekretnini odnosno da nije u tijeku
postupak sklapanja predugovora odnosno ugovora u svezi nekretninom za koju se posreduje.
Kad ugovor prestane zbog isteka vremena ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve
tražbine.
Ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je
pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je
posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Za odnose između Posrednika i agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim općim
uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu
nekretnina, Zakona o obveznim odnosima i drugi važeći propisi.
Za sudske sporove nadležan je nadležan sud u Makarskoj, osim ako se drugačije ne dogovori.

Opći uvjeti primjenjuju se od 01.11.2022. godine

MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS D.O.O

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN. br. 41/14), obavještavamo Vas da, ukoliko imate
primjedbe na pruženu uslugu, pisani prigovor možete poslati poštom na adresu društva:

MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS D.O.O Ante Starčevića 23. 21300 Makarska ili elektroničkom
poštom na e-mail: makarska.nekretnine@gmail.com
Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS D.O.O

Ova stranica koristi kolačiće

Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) radi pune funkcionalnosti i boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja suglasni ste s uporabom kolačića.

Slažem se